Menu
Zamknij

Fizjologia człowieka (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Podręcznik gromadzi najważniejsze dane na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju i rządzących nimi praw i mechanizmów. Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne.

Układ książki nietrudne i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, optymalnie do potrzeb studentów obu poziomów kształcenia oraz koncepcji wykładu. Studentom medycyny podręcznik może służyć do powtórzenia materiału.

Publikacja jest dedykowana dla studentów m.in. Następujących kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, logopedia z fonoaudiologią, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne.

Spis treści: PRZEDMOWA 1. PODSTAWY FIZJOLOGII KOMÓRKI 1.1. Budowa komórki 1.1.1. Błona komórkowa 1.1.2. Jądro komórkowe 1.1.3. Cytoplazma 1.1.4. Organelle 1.1.5. Cytoszkielet 1.2. Transport przezbłonowy 1.2.1.

Transport ułatwiony 1.2.2. Transport aktywny 1.2.3. Kanały jonowe 1.2.4. Egzocytoza 1.2.5. Endocytoza 1.3. Regulacja czynności komórki 1.3.1. Przekaźnictwo przezbłonowe 1.4. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy), RNA (kwas rybonukleinowy), genom 1.5.

Apoptoza 1.6. Homeostaza 2. FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO 2.1. Rola i podział układu nerwowego 2.2. Neuron - jednostka strukturalna i czynnościowa 2.2.1. Struktura neuronu 2.2.2. Warianty neuronów 2.3. Komórki glejowe 2.4.

Osłonki mielinowe. Budowa nerwu 2.5. Elektrofizjologia neuronu 2.5.1. Błonowy potencjał spoczynkowy 2.5.2. Potencjał czynnościowy 2.5.3. Przewodnictwo nerwowe 2.6. Synapsy i integracja danych w neuronach 2.6.1.

Struktura i mechanizm działania synapsy chemicznej 2.6.2. Neurotransmitery i neuromodulatory 2.6.3. Integracja informacji w neuronie 2.6.4. Kod nerwowy 2.6.5. Sieci neuronalne 2.7. Receptory i czucie 2.7.1.

rodzaje receptorów 2.7.2. Kodowanie danych czuciowej 2.7.3. Czucie skórne 2.7.4. Receptory mięśniowe 2.7.5. Narząd przedsionkowy i równowaga 2.7.6. Węch 2.7.7. Smak 2.8. Rdzeń kręgowy. Odruchy rdzeniowe 2.8.1.

Struktura rdzenia kręgowego 2.8.2. Odruchy rdzeniowe. Łuk odruchowy 2.8.3. Odruch na rozciąganie 2.8.4. Wzajemnie zwrotne unerwienie mięśni. Interneurony Ia hamujące 2.8.5. Odwrócony odruch na rozciąganie.

Interneurony Ib hamujące 2.8.6. Odruch zginania i skrzyżowany odruch prostowania 2.9. Pień mózgu. Nerwy czaszkowe 2.9.1. Rdzeń przedłużony 2.9.2. Most 2.9.3. Śródmózgowie 2.10. Móżdżek 2.10.1. Struktura i połączenia móżdżku 2.10.2.

Czynność móżdżku 2.11. Międzymózgowie 2.11.1. Wzgórze 2.11.2. Podwzgórze 2.12. Półkule mózgu 2.12.1. Istota biała półkul mózgu 2.12.2. Struktura kory mózgu 2.12.3. Programowanie ruchów dowolnych 2.12.4.

Rola jąder podstawnych 2.12.5. Układ limbiczny 2.12.6. Uczenie się i pamięć 2.12.7. Mowa 2.12.8. Specjalizacja półkul mózgu 2.12.9. Elektroencefalografia 2.13. Układ nerwowy autonomiczny 2.13.1. Organizacja i czynność układu współczulnego 2.13.2.

Organizacja i czynność układu przywspółczulnego 2.13.3. Podwójne unerwienie narządów wewnętrznych 2.13.4. Organizacja i czynność układu enterycznego 2.13.5. Odruchy autonomiczne 3. FIZJOLOGIA WZROKU 3.1.

Wprowadzenie. 3.2. Budowa gałki ocznej 3.3. Układ ruchowy gałki ocznej 3.4. Układ optyczny oka i podstawowe wady refrakcji 3.5. Fizjologia procesu widzenia 3.5.1. Droga bodźca wzrokowego 3.5.2. Widzenie obuoczne 3.5.3.

Widzenie barw 3.5.4. Odruchy źreniczne 4. FIZJOLOGIA SŁUCHU 4.1. Wprowadzenie. 4.2. Ucho zewnętrzne 4.3. Ucho środkowe 4.4. Ucho wewnętrzne 5. RYTMY BIOLOGICZNE. 5.1. Definicja rytmu biologicznego 5.2.

rodzaje rytmów 5.3. Zegar biologiczny 5.4. Znaczenie rytmów biologicznych 6. FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I GŁADKICH 6.1. Ogólna charakterystyka mięśni 6.2. Budowa mięśni szkieletowych 6.2.1. Budowa histologiczna komórki mięśni szkieletowych 6.2.2.

Sarkomer 6.3. Pobudliwość mięśni szkieletowych 6.4. Unerwienie mięśni szkieletowych 6.4.1. Jednostka motoryczna 6.4.2. Odnerwienie mięśni szkieletowych 6.4.3. Złacze nerwowo-mięśniowe 6.5. Sprzężenie elektromechaniczne 6.6.

Molekularny mechanizm skurczu 6.6.1. "Ślizgowa" teoria skurczu 6.7. Typy skurczów mięśni szkieletowych 6.7.1. Podział skurczów ze względu na częstotliwość pobudzeń 6.7.2. Podział skurczów ze względu na rodzaj realizowanej pracy 6.8.

Siła rozwijana poprzez mięśnie 6.8.1. Wstępne rozciągnięcie mięśnia 6.8.2. Częstotliwość pobudzeń 6.9. Szybkość skracania się mięśnia 6.10. Żrodła energii wykorzystywane podczas czynności skurczowej mięśni szkieletowych 6.11.

rodzaje włókien mięśniowych 6.12. Podstawowe funkcje mięśni szkieletowych 6.13. Mięśnie gładkie 6.13.1. Podział czynnościowy mięśni gładkich 6.13.2. Budowa komórek mięśni gładkich 6.13.3. Pobudliwość mięśni gładkich 6.13.4.

Sprzężenie elektromechaniczne 6.13.5. Molekularny mechanizm skurczu 6.13.6. Regulacja aktywności skurczowej mięśni gładkich 6.13.7. Unerwienie mięśni gładkich 6.13.8. Sprzężenie elektrowydzielnicze w złączu nerwowo-mięśniowym w mięśniach gładkich 7.

KREW I HEMOSTAZA 7.1. Skład i funkcje krwi 7.1.1. Osocze i jego komponenty 7.1.2. Funkcje krwi 7.1.3. Krwinki czerwone 7.1.4. Płytki krwi 7.1.5. Krwinki białe 7.2. Mechanizmy wytrzymałościowe 7.2.1. Oporność nieswoista 7.2.2.

oporność swoista 7.3. Układy grupowe krwi 7.3.1. Układ grupowy AB0 7.3.2. Układ Rh 7.4. Hemostaza 7.4.1. Fazy hemostazy miejscowej 7.4.2. Hemostaza osoczowa 7.4.3. Fibrynoliza 8. FIZJOLOGIA KRĄŻENIA KRWI 8.1.

Wprowadzenie 8.2. Serce 8.2.1. Budowa serca 8.2.2. Układ bodźcoprzewodzący 8.2.3. Elektrokardiografia 8.2.4. Cykl pracy serca 8.2.5. Tony serca 8.2.6. Praca serca 8.2.7. Metabolizm serca 8.3. Układ naczyniowy 8.3.1.

Budowa ściany naczyń 8.3.2. Unerwienie naczyń 8.3.3. Krążenie znaczne 8.3.4. Ogólnoustrojowe mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze 8.3.5. Mikrokrążenie 8.3.6. Krążenie narządowe 9. FIZJOLOGIA ODDYCHANIA 9.1.

Wprowadzenie 9.2. Główne funkcje układu oddechowego. 9.3. Anatomia czynnościowa układu oddechowego 9.3.1. Jama opłucnej 9.4. Mechanika oddychania 9.4.1. Fazy procesu oddechowego 9.4.2. Opory w układzie oddechowym 9.5.

objętości i objętości płuc 9.6. Miejscowe różnice w wentylacji płuc 9.7. Miejscowe różnice w przepływie krwi w płucach 9.8. Stosunek wentylacja/perfuzja w płucach 9.9. Dyfuzja gazów oddechowych w płucach 9.10.

Regulacja oddychania 10. PRZEMIANA MATERII. METABOLIZM 10.1. Przemiana materii 10.1.1. Pomiar przemiany materii 10.1.2. Podstawowa przemiana materii (PPM) 10.1.3. Kompletna przemiana materii (CPM) 10.1.4.

Współczynnik oddechowy (RQ) 10.1.5. Bilans energetyczny ustroju 10.2. Metabolizm 10.2.1. Węglowodany 10.2.2. Tłuszcze (lipidy) 10.2.3. Białka/aminokwasy 10.2.4. Inne 11. UKŁAD WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 11.1.

Wprowadzenie 11.1.1. Rodzaje hormonów 11.1.2. Transport hormonów we krwi 11.1.3. Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów 11.1.4. Rytmy wydzielania hormonów 11.1.5. Mechanizmy działania hormonów 11.2.

Podwzgórze i przysadka mózgowa 11.2.1. Podwzgórze 11.2.2. Przysadka mózgowa 11.2.3. Nerwowa część przysadki mózgowej 11.3. Tarczyca (gruczoł tarczowy) 11.3.1. Regulacja wydzielania hormonów tarczycy 11.3.2.

Działanie hormonów tarczycy 11.3.3. Główne wpływy hormonów tarczycy 11.4. Nadnercza 11.4.1. Powłoka kłębkowata 11.4.2. Powłoka pasmowata 11.4.3. Warstwa siatkowata 11.4.4. Rdzeń nadnerczy 11.5. Gruczoły płciowe 11.5.1.

Gonada damska (jajnik) 11.5.2. Gonada męska (jadro) 11.6. W środkuwydzielnicza czynność trzustki 11.6.1. Insulina 11.6.2. Glukagon 11.6.3. Somatostatyna 11.6.4. Polipeptyd trzustkowy (PP) 11.7. Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia 11.7.1.

Parathormon 11.7.2. Kalcytonina 11.7.3. Witamina D 11.8. Inne narządy o czynności w środkuwydzielniczej 11.8.1. Erytropoetyna 11.8.2. Peptydy natriuretyczne (sodopędne) 11.8.3. Leptyna 11.8.4. Rezystyna 11.8.5.

Adyponektyna 11.8.6. Interleukina 6 (IL-6) 12. FIZJOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO 12.1. Wprowadzenie 12.2. Motoryka przewodu pokarmowego 12.2.1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne funkcji motorycznej przewodu...

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (opr. miękka)
od 99

1 oferta

najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (opr. miękka)

  • ISBN 9788320037616 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Mirosław Jarosz|Tomasz Brzozowski|Tomasz Mach 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
  • Ilość stron 180 
  • Rok wydania 2021 
Porównaj
Książki medyczne, Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)
od 87 71

1 oferta

Leki w ratownictwie medycznym - Kleszczyński Jacek, Marcin Zawadzki (opr. miękka)

  • ISBN 9788320053388 
  • Oprawa miękka 
  • Autor praca zbiorowa 
  • Wydawnictwo Pzwl 
  • Ilość stron 462 
  • Rok wydania 2017 
Porównaj
Książki medyczne, Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)
od 110 68

1 oferta

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych NOWY 2018 (opr. miękka)

  • ISBN 9788320053883 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Renata Kowalik|Małgorzata Najman 
  • Wydawnictwo Pzwl 
  • Ilość stron 414 
  • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)
od 87 75

2 oferty

Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw 2019 (opr. miękka)

  • ISBN 9788320055863 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Pzwl 
  • Ilość stron 150 
  • Rok wydania 2019 
Porównaj
Książki medyczne, Pediatria Tom 1-2 Wydanie II zmienione i uaktualnione Komplet NOWY 2018 (opr. twarda)
od 257 01

1 oferta

Pediatria Tom 1-2 Wydanie II zmienione i uaktualnione Komplet NOWY 2018 (opr. twarda)

  • ISBN 9788320055832 
  • Oprawa twarda 
  • Autor Wanda Kawalec 
  • Wydawnictwo PZWL 
  • Ilość stron 1400 
  • Rok wydania 2018 
Porównaj
Książki medyczne, Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)
od 119

1 oferta

Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (opr. miękka)

  • ISBN 9788320039597 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Clive Handler, Gerry Coghlan, Henrietta Hughes 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
  • Ilość stron 72 
  • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (opr. miękka)
od 96 03

1 oferta

angielski w praktyce opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (opr. miękka)

  • ISBN 9788320047394 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Anna W. Kierczak 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
  • Ilość stron 660 
  • Rok wydania 2015 
Porównaj
Książki medyczne, Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z 2019 (opr. miękka)
od 62 58

1 oferta

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z 2019 (opr. miękka)

  • ISBN 9788320057300 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Ewa Bernatowska|Paweł Grzesiowski 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
  • Ilość stron 176 
  • Rok wydania 2020 
Porównaj
Książki medyczne, Kieszonkowa anatomia topograficzna. Kości, stawy, więzadła (opr. miękka)
od 59

1 oferta

Kieszonkowa anatomia topograficzna. Kości, stawy, więzadła (opr. miękka)

  • ISBN 9788320037333 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Jerzy Stanisław Gielecki 
  • Wydawnictwo PZWL 
  • Ilość stron 198 
  • Rok wydania 2010 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.