Menu
Zamknij

anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. tom 1 i 2 (opr. twarda)

Książki medyczne

Opis

Tytuł Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. Tom 1 i 2 Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-3199-7 Rok wydania 2009 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 1574 Format pdf Spis treści TOM 1 Część I. Podstawy anestezjologii 1 1. Kształt historii anestezjologii klinicznejZdzisław K. Rondio, Alicja Macheta, Janusz Andres 3 Od uśpienia innowacyjnego do anestezjologii 10 Towarzystwo Anestezjologów Polskich 17 Intensywna terapia – organizacja podstaw specjalizacji 21 2. Fizjologia i fizjopatologia układów organizmu człowieka 25 Układ oddechowyKrzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski 25 Struktury i budowa anatomiczna układu oddechowego 25 Mechanika oddychania, wentylacja płuc i spirometria 28 Regulacja oddychania 36 Krążenie płucne a oddychanie 39 Dystrybucja przepływu krwi przez płuca a wentylacja pęcherzykowa 47 Dyfuzja gazów 50 Niewentylacyjna rola płuc 53 Wpływ znieczulenia na oddychanie 55 Układ krążenia – Paweł Sobczyński 59 Anatomia podstawowa i czynnościowa mięśnia sercowego 59 Krążenie wieńcowe 63 Krążenie obwodowe 64 Krążenie narządowe 70 Mechanizmy fizjologiczne leków działających na układ sercowo-naczyniowy i autonomiczny 72 Układ wydalniczy – Krzysztof Kusza 76 Nerkowa autoregulacja 77 Aparat przykłębuszkowy i hormonalna regulacja czynności nerek 77 Kłębuszkowe przesączanie osocza krwi 78 Charakterystyka wchłaniania zwrotnego 80 Niewydalnicza czynność nerek 82 Ryzyko ostrej niewydolności nerek w okresie okołooperacyjnym 82 Układ wydzielania wewnętrznego – Krzysztof Kusza 86 rodzaje hormonów i ich transport 86 System kontroli w układzie we wnętrzuwydzielniczym 87 Fizjologia i fizjopatologia tarczycy 87 Fizjologia i fizjopatologia gospodarki wapniem 89 Fizjologia i fizjopatologia kory nadnerczy 90 Fizjologia i fizjopatologia rdzenia nadnerczy 93 Fizjologia i fizjopatologia przysadki 94 Układ hemostazy – Krzysztof Kusza 95 Fizjologia i fizjopatologia 95 Układ odpornościowy – Beata Kościałkowska, Krzysztof Kusza 107 Fizjologia i fizjopatologia układu immunologicznego 107 Choroby wywołane niedoborami immunologicznymi 116 Wpływ znieczulenia ogólnego i regionalnego na układ immunologiczny 118 3. Anestetyki i inne środki używane w anestezjologiiAndrzej Kański 121 Czym jest anestezja? 121 Świadomość 122 Wziewne środki anestetyczne 125 Anestetyki dożylne 142 Barbiturany 143 Benzodiazepiny 149 Flumazenil – antagonista benzodiazepin 156 Propofol 157 Inne anestetyki dożylne 162 Opioidy 166 Receptory opioidowe 166 Analgetyki opioidowe 168 Pochodne fenylopiperydyny 176 Częściowi agoniści 186 Antagoniści opioidów 187 Podawanie opioidów zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo 189 Środki zwiotczające mięśnie 194 Fizjologia złącza nerwówo-mięśniowego (synapsy) 195 Środki blokujące złącze nerwówo-mięśniowe 198 Odwracanie działania środków blokujących przewodnictwo nerwówo-mięśniowe 210 najróżniejsze populacje pacjentów 212 Implikacje użytkowania środków zwiotczajacych mięśnie na oddziałach intensywnej terapii 215 4. Anestezja ogólnaZdzisław Kruszyński 219 Składowe znieczulenia ogólnego 220 Niepamięć 220 Sen 220 Brak reakcji ruchowej na bodziec bólowy (immobilizacja, bezruch) 221 Zniesienie odruchów wegetatywnych 222 Zniesienie bólu (analgezja) 222 Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych 223 Mechanizmy znieczulenia ogólnego 223 Wpływ anestetyków na ośrodkowy układ nerwówy 224 Wpływ anestetyków na kanały jonowe 225 Pierwsze teorie znieczulenia ogólnego 226 Współczesne teorie znieczulenia ogólnego 227 Etapy znieczulenia ogólnego 228 Wprowadzenie do znieczulenia 228 Podtrzymanie znieczulenia 230 Wyprowadzenie ze znieczulenia 231 niełatwa intubacja 232 Przewidywanie trudnej intubacji 233 Wskaźniki warunków intubacji 233 Alternatywne techniki intubacji 234 Schemat progresywnania w skomplikowanej intubacji 237 Ocena głębokości znieczulenia 237 Skala Guedela 238 Reakcja autonomiczna na nocycepcję 238 Metody wykorzystujące zapis elektroencefalogramu 239 Metody wykorzystujące potencjały wywołane 240 Analiza zmienności rytmu serca (HRV) 240 Analiza elektromiogramu czołowego (FEMG) 241 Pomiar stężenia anestetyku wziewnego 241 Znieczulenie ogólne wziewne 242 Aparat do znieczulenia 242 Przepływomierze 243 Pochłaniacz CO2 244 Parowniki 245 Anestetyczne układy oddechowe 248 konwencjonalny podział układów oddechowych 248 Układy anestetyczne z oddechem zwrotnym 249 Układy anestetyczne bez oddechu zwrotnego 251 Systemy zabezpieczające i kontrolujące układ oddechowy 253 Znieczulenie z wykorzystaniem niskich przepływów 253 Wykonanie znieczulenia z użyciem niskich przepływów 254 technologiczne warunki bezpiecznego znieczulenia 256 Korzyści znieczulenia z niskim przepływem 258 Niebezpieczeństwa znieczulenia z niskim przepływem 258 Znieczulenie w pełni dożylne 261 Farmakokinetyka wlewu ciągłego 261 Kliniczne aspekty wlewu ciągłego 264 Farmakodynamika znieczulenia w pełni dożylnego 265 Wykonanie znieczulenia całkowicie dożylnego 267 Monitorowanie w trakcie znieczulenia ogólnego 268 Układ krążenia 268 Układ oddechowy 269 Monitorowanie innych parametrów 271 Ocena utraty krwi 271 5. Anestezja regionalna 275 Założenia ogólne anestezji regionalnejTomasz Gaszyński 275 Farmakologia środków znieczulenia miejscowego – Wojciech Gaszyński, Grążyna Poznańska 279 Budowa środków miejscowo znieczylających279 Mechanizm działania środków miejscowo znieczulających 280 Podstawy farmakologiczne 280 Profil anestetyczny środków miejscowo znieczulających 281 Farmakokinetyka środków miejscowo znieczulających281 Toksyczność środków miejscowo znieczulających 283 uniemożliwianie działaniu toksycznemu anestetyków miejscowych 285 innowacyjnanie w sytuacji wystąpienia objawów toksycznych 286 Środki znieczulenia miejscowego 286 Anatomia, topografia i zakres unerwienia – Tomasz Gaszyński 292 Splot ramienny 292 Splot lędźwiowy 293 Splot krzyżowy 294 Blokady nerwów kończyny górnej – Tomasz Gaszyński 295 Blokada między mięśniami pochyłymi (dostęp przedni – Meiera) 295 Blokady splotów nerwów kończyny dolnej – Tomasz Gaszyński 303 Blokady centralne – Wojciech Gaszyński, Anna Domagalska 310 Historia blokad centralnych 311 Anatomia kanału kręgowego 311 Wpływ blokad centralnych na organizm 312 atuty blokad centralnych 314 użycie blokad centralnych 315 Przygotowanie pacjentów 315 typy blokad centralnych 316 Przeciwwskazania do blokad centralnych 322 Powikłania blokad centralnych 323 Monitorowanie pacjenta 325 Znieczulenie połączone podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe – Ewa Majzner-Zawadzka 326 Znieczulenie przykręgowe – Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński 328 Znieczulenie doopłucnowe – Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński 333 Odcinkowe znieczulenie dożylne – Wojciech Gaszyński, Witold Żaryski 334 6. Ryzyko związane z anestezjaPrzemysław Jałowiecki, Robert Rudner 339 Metodyka oceny ryzyka 339 Stan zdrowia chorego 342 Interwencja chirurgiczna 345 Przebieg znieczulenia 346 informacje na Świecie i w Polsce 348 Pacjenci z wysokim stopniem ryzyka 352 Ryzyko powikłań związanych z chorobą wieńcową 352 Ryzyko powikłań oddechowych 353 Ryzyko znieczulenia osób w podeszłym wieku 355 Ryzyko związane ze znieczuleniem dzieci 356 Ryzyko związane ze znieczuleniem w położnictwie 356 Profilaktyka powikłań 357 Personel 358 Organizacja pracy 358 Wyposażenie w sprzęt 359 7. Zespół hipertermii złośliwejEwa Mayzner-Zawadzka 361 Patogeneza i patomechanizm zaburzeń w hipertermii złośliwej 362 występowanie zespołu hipertermii złośliwej 365 Nietypowe formy zespołów zaburzeń 367 Skurcz mięśni żwaczy (trismus) 367 Inne choroby i zespoły objawów związane z hipertermia złośliwa 368 Choroby nerwówo-mięśniowe 368 Zespół neuroleptyczny hipertermii złośliwej 369 Czynniki wywołujące i usposabiające do hipertermii złośliwej 370 Czynniki farmakologiczne 370 Stres i temperatura 371 Identyfikacja predyspozycji do zespołu hipertermii złośliwej 371 Rozpoznanie zespołu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia 373 uniemożliwianie obecności zespołu hipertermii złośliwej 374 Leczenie zespołu hipertermii złośliwej 375 8. Sala operacyjnaRoman Szulc 377 Wprowadzenie 377 Zalecenia ogólne 377 Wyposażenie sali operacyjnej 378 Gazy medyczne 380 Reduktory 380 Stanowisko pracy anestezjologa na sali operacyjnej 382 Bezpieczeństwo pracy na sali operacyjnej 384 Jakość powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego 384 Oświetlenie w pomieszczeniach bloku operacyjnego 385 Urządzenia elektryczne na bloku operacyjnym 385 zanieczyszczenie powietrza sali operacyjnej środkami anestetycznymi 386 Promieniowanie 388 Infekcje 389 Problemy psychologiczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sali operacyjnej 390 Część II. Anestezja szczegółowa 393 9. Anestezja dziecięcaMarzena Zielińska 395 Odrębności w farmakologii leków anestetycznych u dzieci 395 Absorpcja leków 396 Dystrybucja leków 397 Metabolizm i wydalanie 397 Odmienności anatomiczne i fizjologiczne okresu noworodkowego 398 Układ oddechowy 398 Układ krążenia 400 Układ wydalniczy 401 Termoregulacja 401 Układ nerwowy 402 Gospodarka wodno-elektrolitowa 402 Przygotowanie dzieci do znieczulenia ogólnego 403 Rozmowa 403 Wywiad medyczny 404 Badanie fizykalne 405 Badania laboratoryjne 406 Znieczulenie nasiękowe 407 Przedoperacyjne pozostawanie na czczo 407 Premedykacja farmakologiczna 408 Indukcja znieczulenia 410 Monitorowanie 410 Metody indukcji 411 Anestetyki wziewne w indukcji znieczulenia 414 Środki zwiotczające 418 Powikłania indukcji znieczulenia 420 trudna intubacja 420 Laryngospazm 421 Bronchospazm 421 Znieczulenie pacjenta z pełnym żołądkiem 422 Podtrzymanie znieczulenia 422 Arodoperacyjna płynoterapia 423 Budzenie 423 Ekstubacja 424 Powikłania okresu budzenia 426 Znieczulenia regionalne 430 Odmienności anatomiczne i fizjologiczne 430 Środki znieczulenia miejscowego używane u dzieci 431 Blokady obwodowe 434 Blokady centralne 436 Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci 439 Ocena bólu 441 Zasady terapii bólu pooperacyjnego 441 Farmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci 442 Analgezja sterowana poprzez pacjenta (PCA) 446 Anestezja noworodka 447 Wyposażenie sali operacyjnej 448 Środki znieczulenia ogólnego użytkowane w anestezji noworodka 450 Najczęstsze przyczyny zabiegów chirurgicznych w okresie noworodkowym 452 Opieka pooperacyjna w okresie noworodkowym 453 10. Anestezja w wieku podeszłymMichał Gaca, Hanna Billert, Natalia Kokot 457 Starzenie się populacji w Polsce 458 Patofizjologia wieku podeszłego 459 Układ krążenia 459 Reaktywność układu autonomicznego 462 Układ oddechowy 463 Metabolizm 465 Układ nerwowy 469 Układ ruchu 472 Choroby typowo występujące w wieku podeszłym 474 nowoczesnanie okołooperacyjne 478 Ocena przedoperacyjna – czynniki ryzyka 478 Przygotowanie przedoperacyjne 481 dobór typu znieczulenia 481 Przebieg znieczulenia 482 Okres pooperacyjny 485 Podsumowanie 487 11. Anestezja w chirurgii jamy brzusznejAndrzej Nestorowicz 491 Zaburzenia oddechowe 491 Zaburzenia krążenia 492 Zaburzenia wodno-elektrolitowe 493 Zespół ciasnoty śródbrzusznej 494 Odma otrzewnowa 497 12. Anestezja w chirurgii naczyniowejAndrzej Zawadzki 503 Znieczulenie do obszernych operacji naczyniowych 503 Ocena przed znieczuleniem 503 Okołooperacyjna ochrona narządów 505 nowoczesnanie anestezjologiczne 508 wybór znieczulenia 511 Znieczulenie do operacji tętnic szyjnych 512 Ocena krążenia mózgowego 513 Monitorowanie śródoperacyjne o.u.n. 514 dobór znieczulenia 517 Znieczulenie o „nieznacznej inwazyjności" 519 13. Anestezja w zabiegach kardiochirurgicznychRafał Drwiła, Marcin Wasowicz 521 Ocena przedoperacyjna 522 Patofizjologia najczęstszych chorób serca 525 Znieczulenie z wykorzystaniem i bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego 525 Zasady krążenia pozaustrojowego i jego patofizjologia 539 Okres pooperacyjny i jego najczęstsze powikłania 541 Podsumowanie 547 14. Anestezja w torakochirurgiiTomasz Nikodemski, Maciej Żukowski 549 Przedoperacyjna ocena pacjenta w torakoanestezji 549 Wywiad – choroby współistniejące 550 Ocena wydolności układu oddechowego 551 Ocena układu krążenia 555 Ocena pozostałych narządów 556 progresywnanie śródoperacyjne podczas torakotomii 556 Monitorowanie 556 Indukcja znieczulenia 556 Dystrybucja wentylacji i perfuzji 557 Znieczulenie z wykorzystaniem wentylacji jednego płuca 559 Ułożenie pacjenta 562 Blokady centralne i obwodowe w torakochirurgii 563 Zakończenie znieczulenia 567 nowoczesnanie pooperacyjne 568 Drenaż 568 Płynoterapia 568 Leczenie bólu 568 Rehabilitacja 569 Powikłania po operacjach torakochirurgicznych 570 Specyfika wybranych procedur torakochirurgicznych 572 Wziernikowanie oskrzeli – bronchoskopia 572 Wziernikowanie śródpiersia – mediastinoskopia 573 Zabiegi videotorakoskopowe 574 Zabiegi torakochirurgiczne z użyciem lasera 574 15. Anestezja w neurochirurgiiZbigniew Karwacki 579 Homeostaza w środkuczaszkowa 579 Metabolizm 579 Mózgowy przepływ krwi 580 wewnątrzczaszkowe warunki ciśnieniowo-objętościowe 582 Wpływ leków na czynniki warunkujące homeostazę w środkuczaszkową 583 Dożylne środki nasenne 583 Wziewne środki anestetyczne 585 Monitorowanie 587 prędkość przepływu krwi w naczyniach mózgowych 589 Ciśnienie śródczaszkowe 590 Elektrofizjologiczne monitorowanie funkcji o.u.n. 591 Potencjały wywołane 591 Elektromiografia 593 Relaksacja mózgu podczas zabiegów neurochirurgicznych 593 Znieczulenie do operacji tętniaków naczyń mózgowych 597 Znieczulenie do operacji w obrębie tylnego dołu czaszki 603 Znieczulenie do operacji nadnamiotowych guzów mózgu 608 Znieczulenie do operacji przysadki poprzez zatokę klinowa 610 Znieczulenie w zabiegach stereotaktycznych 613 Znieczulenie do operacji kręgosłupa 614 Ból pooperacyjny 617 16. Anestezja w położnictwie i ginekologiiGrążyna Durek 621 Fizjologia kobiety ciężarnej 622 Układ oddechowy 622 Układ sercowo-naczyniowy 623 objętość i skład krwi, a także układ krzepnięcia 624 Układ pokarmowy 624 Ośrodkowy układ nerwowy 624 Nerki 625 Łożyskowy transport leków 625 Leki stosowane w leczeniu hipotonii u pań ciężarnych 627 Leki wpływające na kurczliwość macicy 628 Leki stymulujące skurcze macicy 628 Leki hamujące skurcze macicy (tokolityki) 628 Leki stosowane do złagodzenia bólu i niepokoju u ciężarnych 629 Poród 630 Przebieg porodu 630 Monitorowanie płodu podczas porodu 631 Kardiotokografia 631 Wibracyjna akustyczna stymulacja zewnętrzna 632 Kardiotokografia z analiza odcinka ST płodowego elektrokardiogramu 632 Znieczulenie do porodu i zabiegów położniczych 632 Znieczulenie do porodu drogami naturalnymi 633 Techniki podawania leków w analgezji porodu 642 Znieczulenie do porodu metodą cięcia cesarskiego 644 Objawy niechciane i powikłania analgezji regionalnej w położnictwie 649 Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego 650 Znieczulenie w wybranych sytuacjach położniczych 652 Stan przedrzucawkowy, rzucawka porodowa, zespół HELLP 653 Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych w ciąży 655 Znieczulenie w okresie karmienia piersią 657 Znieczulenie do operacji ginekologicznych 657 Znieczulenie do operacji laparoskopowych 659 Znieczulenie do zapłodnienia in vitro (IVF) 659 17. Anestezja w urologiiEwa Mayzner-Zawadzka 663 postępowanie anestezjologiczne w urologii 663 Chory w podeszłym wieku 664 Farmakokinetyka i farmakodynamika środków wykorzystywanych w znieczuleniu 667 Charakterystyka i podział zabiegów w urologii 667 Zabiegi o charakterze inwazyjnym 668 Zabiegi o ograniczonej inwazyjności chirurgicznej 671 Zabiegi urologiczne nieinwazyjne 676 Podsumowanie 678 18. Anestezja w ortopedii i traumatologiiWaldemar Machała, Wojciech Gaszyński 681 Znieczulenie w ortopedii 681 Znieczulenie w traumatologii 695 19. Anestezja w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowejEląbieta Sokoł-Kobielska 709 Znieczulenie w okulistyce 709 Znieczulenie w laryngologii 714 Operacje ucha 714 Urazy ucha 718 Operacje gardła 720 Operacje krtani 721 Operacje nosa 725 Urazy nosa 728 Znieczulenie w chirurgii szczękowo-twarzowej 730 Specyfika anestezji w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej 731 20. Anestezja w chirurgii krótkoterminowej (jednego dnia)Dariusz Maciejewski 735 Definicja 736 rodzaje zabiegów i znieczuleń 736 Oddziały leczenia krótkoterminowego 737 Kwalifikacja pacjenta do zabiegu 742 Schemat innowacyjnania leczniczego 744 Szybka ścieżka opieki pooperacyjnej 745 Dokumentacja medyczna 747 Zakres operacji 748 wyszczególnionia 748 Przeciwwskazania 750 konieczne badania analityczne 751 wybór sposobu i Środków znieczulenia 752 Przygotowanie do znieczulenia 754 Środki premedykacji i indukcji znieczulenia 754 Sposoby podtrzymania znieczulenia 755 Leki zwiotczające 757 Znieczulenie regionalne 757 Analgezja okołooperacyjna 759 Nudności i wymioty okołooperacyjne 761 Techniki zapewnienia drożności dróg oddechowych 762 Monitorowanie i protokół znieczulenia 763 Kryteria zakończenia pobytu w placówce chirurgii krótkoterminowej 763 Powikłania 765 Perspektywy rozwoju lecznictwa krótkoterminowego 767 Lekarskie stowarzyszenia lecznictwa krótkoterminowego 769 Podsumowanie 770 21. Mechanizmy powstawania bólu i jego leczenieJerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski 773 Patomechanizm bólu ostrego 773 Patofizjologia bólu receptorowego 776 Endogenny układ antynocyceptywny 787 Patomechanizm bólu przewlekłego 792 Ból receptorowy 793 Ból neuropatyczny 793 Fibromialgia 800 Kliniczna ocena chorego z bólem 802 Taksonomia bólu 802 Skale oceny bólu 803 Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym 805 Zespół ds. UEmierzania bólu ostrego 806 Kliniczna ocena chorego z bólem przewlekłym 808 Uśmierzanie bólu pooperacyjnego 811 Patomechanizm bólu pooperacyjnego 812 Łagodzenie bólu pooperacyjnego 813 Analgezja z wyprzedzeniem 826 Analgezja zbilansowana (multimodalna) 828 Przezskórna elektrostymulacja nerwów 828 Ból pourazowy 830 Okres bezpośredni 831 Okres zdrowienia 833 Okres rehabilitacji 835 Pourazowy bólu neuropatyczny 835 Ból w chorobie nowotworowej 836 typy bólu u chorego na nowotwór 836 Patogeneza bólów nowotworowych 837 Leczenie bólu u chorego na nowotwór 838 Opiaty, opioidy, narkotyczne leki przeciwbólowe 840 nieprzystępne problemy bólowe u chorych na nowotwór 844 Skorowidz XXV TOM 2 Część III. Intensywna terapia 847 22. Organizacja i podstawy funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii Andrzej Kübler 849 Idea organizacji oddziałów intensywnej terapii (OIT) 849 Klasyfikacja oddziałów intensywnej terapii 850 Organizacja oddziałów intensywnej terapii 852 Struktura i wyposażenie oddziałów intensywnej terapii 855 23. Ekonomika, strategia leczenia, problemy etyczne w intensywnej terapii Andrzej Kübler 859 Ekonomika oddziałów intensywnej terapii 859 elementy kosztów OIT i metody ich refundacji 859 Zasady kontraktowania świadczeń w zakresie intensywnej terapii 860 Analizy opłacalności i produktywności leczenia 862 Strategia leczenia na oddziałach intensywnej terapii 862 Problemy etyczne na oddziałach intensywnej terapii 865 przystępność usług z zakresu intensywnej terapii 865 Śmierć mózgowa i pobieranie narządów do przeszczepów 866 Ograniczenie leczenia na oddziałach intensywnej terapii 868 Opieka nad chorym umierającym 869 24. Ostra niewydolność oddechowa Zdzisław Kruszyński 873 Patofizjologia zaburzeń zamiany gazowej w płucach 874 Hipowentylacja 874 Zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji (VA/QC) 874 Przeciek krwi nieutlenowanej w płucach ((QS/QT) 876 Zaburzenia dyfuzji gazów 877 Mechanika oddychania 877 Kryteria rozpoznawcze ostrej niewydolności oddechowej 879 Leczenie zachowawcze ostrej niewydolności oddechowej 880 nienaturalna droga oddechowa 881 Intubacja dotchawicza 881 Tracheotomia 882 Minitracheotomia 883 Opieka nad nienaturalną drogą oddechową 883 Toksyczny wpływ tlenu na płuca 884 Mechanizmy obronne i adaptacyjne 885 Morfologiczne konsekwencje hiperoksji 886 Tlenoterapia w ostrej niewydolności oddechowej 886 Wentylacja mechaniczna 887 Wpływ wentylacji mechanicznej na układ krążenia 889 Zespół ostrych zaburzeń oddychania (ARDS) 889 Definicja ALI i ARDS 890 uszkodzenie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej 890 Zakażenie, uogólniona reakcja zapalna i ARDS 893 Wentylacja mechaniczna w leczeniu ARDS 894 Respiratorowe zniszczenie płuc 895 Strategie ochrony płuc przed zniszczeniem respiratorowym 896 Współczesne algorytmy wentylacji mechanicznej 898 Farmakoterapia ARDS 899 Zespół nadciśnienia brzusznego (ACS) 902 Następstwa podwyższenia ciśnienia śródbrzusznego 903 Kliniczne aspekty ACS 903 Ciężka astma oskrzelowa 904 Etiopatogeneza astmy 904 Rozpoznanie 906 Leczenie ciężkiego napadu astmy 907 Wentylacja mechaniczna 912 Niekonwencjonalne sposoby leczenia ciężkiej astmy 913 Zator tętnicy płucnej 915 Rozpoznanie zatoru skrzepliną 915 Leczenie tromboembolii płucnej 916 Ostry obrzęk płuc 918 Patofizjologia obrzęku płuc 918 Kardiogenny obrzęk płuc 919 Rozpoznanie 920 Wybrane przyczyny kardiogennego obrzęku płuc 922 Niekardiogenne postaci hydrostatycznego obrzęku płuc 924 25. Wentylacja płuc 929 Techniki wentylacji mechanicznej – Dariusz Maciejewski 929 proces wentylacyjny 929 Współczesny respirator 936 Tryby wentylacji mechanicznej 938 Wentylacja z dużą częstością oddechu 952 Wentylacja nieinwazyjna 953 Podsumowanie 955 Budowa i funkcjonowanie respiratorów – Tomasz Łazowski 958 Zasady budowy i funkcjonowania respiratorów 960 Kontrowersje w nazewnictwie trybów wentylacji 965 świeże spojrzenie na wentylację mechaniczną 966 dobór nastawień respiratora i wybrane opcje wentylacji 966 26. Ostra niewydolność krążenia Elżbieta Sokół-Kobielska 969 Niewydolność lewokomorowa 971 Niewydolność prawokomorowa 973 Zator tętnicy płucnej 975 Zator tłuszczowy 978 Zator powietrzny 979 Zator dwutlenkowęglowy 981 Rozwarstwienie aorty (tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej) 981 Tamponada osierdzia 982 Stłuczenie serca 983 27. Ostre zaburzenia mózgowe w intensywnej terapii Anna Fijałkowska 987 Diagnostyka ostrych zaburzeń mózgowych 988 Symptomatologia ostrych zaburzeń mózgowych i ich leczenie 993 Urazy czaszkowo-mózgowe 1001 Ostre choroby naczyniowe mózgu 1004 Krwotok podpajęczynówkowy 1009 Encefalopatie mózgowe 1011 28. Monitorowanie funkcji układu krążenia i oddechowego Ewa Kuncewicz-Czech, Piotr Knapik 1013 Układ krążenia 1013 Elektrokardiogram 1013 Ciśnienie tętnicze krwi 1015 Ośrodkowe ciśnienie żylne 1018 zwiększone monitorowanie hemodynamiczne z pomiarem pojemności minutowej serca 1021 Układ oddechowy 1030 Monitorowanie stężenia tlenu 1030 Monitorowanie gazów wydechowych 1030 Pulsoksymetria 1031 Gazometria krwi tętniczej 1031 29. Równowaga kwasowo-zasadowa Ewa Karpel 1035 Fizjologia równowagi kwasowo-zasadowej 1036 Źródła jonów wodorowych 1037 Układy buforowe organizmu 1037 Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej 1039 Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej 1040 Udział innych narządów w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej 1040 Powiązanie gospodarki kwasowo-zasadowej z wodno-elektrolitową 1041 Ocena stanu równowagi kwasowo-zasadowej 1043 Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 1046 Oddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej 1048 Metaboliczne (nieoddechowe) zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej 1049 Diagnostyka różnicowa zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej 1053 Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej 1054 Leki alkalizujące i zakwaszające 1055 Leczenie kwasicy oddechowej 1056 Leczenie zasadowicy oddechowej 1057 Leczenie kwasicy metabolicznej (nieoddechowej) 1058 Leczenie zasadowicy metabolicznej 1059 Płynoterapia w zaburzeniach gospodarki kwasowo-zasadowej 1060 30. Zaburzenia hemostazy w anestezjologii i intensywnej terapii Małgorzata Złotorowicz, Jacek Jastrzębski 1063 Mechanizmy hemostazy 1063 Fizjologia procesu krzepnięcia krwi 1063 Fizjologia cyklu fibrynolizy 1068 Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy 1070 Skazy wrodzone 1070 Nabyte skazy krwotoczne 1072 Stan nadkrzepliwości (trombofilia) 1084 Wpływ operacji na układ krzepnięcia 1085 Wpływ płynoterapii na układ krzepnięcia krwi 1086 Wpływ anestezji regionalnej – blokady centralnej na układ krzepnięcia 1087 Wpływ hipotermii na układ krzepnięcia 1088 Ocena kliniczna chorego 1089 Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia 1089 31. Sepsa, wstrząs septyczny Andrzej Kübler 1095 Patofizjologia 1095 Terminologia i klasyfikacja 1097 Diagnostyka 1098 Definicje dysfunkcji narządowych 1099 Epidemiologia 1100 Leczenie 1101 Stabilizacja wstępna 1102 Rozpoznanie zakażenia 1102 Leczenie antybiotykami 1102 Leczenie dysfunkcji krążeniowej 1103 Leczenie dysfunkcji oddechowej 1103 Leczenie dysfunkcji nerek 1104 Rekombinowane ludzkie aktywowane białko C 1104 Inne metody nowoczesnania leczniczego 1104 32. Wstrząs i anafilaksja Ewa Karpel 1107 Definicja wstrząsu 1107 Klasyfikacja wstrząsu 1109 Wstrząs oligowolemiczny 1111 Wstrząs kardiogenny 1112 Wstrząs obstrukcyjny 1113 Wstrząs dystrybucyjny 1113 Patogeneza i patofizjologia wstrząsu 1118 Podstawy hemodynamiczne wstrząsu 1118 Funkcja naczyń włosowatych we wstrząsie 1120 Mechanizm uszkodzenia komórek we wstrząsie 1121 wysyłka tlenu do tkanek we wstrząsie 1124 Mechanizmy kompensacyjne we wstrząsie 1124 Zmiany funkcji narządów we wstrząsie 1126 Diagnostyka wstrząsu 1128 Objawy kliniczne 1129 Wyniki badań laboratoryjnych 1130 Badania obrazowe 1131 Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne 1131 Inne metody diagnostyczne 1132 Leczenie wstrząsu 1132 Wstępne innowacyjnanie resuscytacyjne 1133 Płynoterapia 1134 Leki inotropowe i wazoaktywne 1135 Wspomagające leczenie wstrząsu 1139 33. Uraz. Mnogie obrażenia ciała Cezary Pakulski 1143 Epidemiologia urazów 1143 „Łańcuch przeżycia" w obrażeniach ciała 1145 Zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych 1149 postępowanie w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych 1151 Urazy jamy brzusznej – diagnostyka i leczenie 1159 Zespół zmiażdżeniowy – diagnostyka i leczenie 1166 Uraz szyjnego odcinka kręgosłupa – diagnostyka i leczenie 1167 Znieczulenie chorego z ciężkimi obrażeniami ciała 1170 Załączniki 1172 34. Ostra niewydolność nerek Tomasz Łazowski 1181 Ostra niewydolność nerek u chorych leczonych na OIT 1182 Ocena stanu pacjenta 1188 Układ krążenia 1188 Układ oddechowy 1189 Układ nerwowy 1189 Układ pokarmowy 1190 Układ krwiotwórczy 1190 Układ dokrewny 1191 Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa 1192 Szczególna wrażliwość na infekcje 1193 Wpływ niewydolności nerek na farmakokinetykę i metabolizm leków 1194 Środki użytkowane w indukcji znieczulenia 1194 Opioidy 1195 Środki zwiotczające mięśnie 1196 Inhibitory esterazy cholinowej 1197 Anestetyki wziewne 1198 Analgetyki miejscowe 1198 użytkowanie dopaminy w ostrej niewydolności nerek 1199 35. Ostre stany w położnictwie Zdzisław Kruszyński 1201 Nadciśnienie indukowane ciążą 1201 Kryzys nadciśnieniowy 1202 Rzucawka i obrzęk mózgu 1203 Zaburzenia czynności nerek 1204 Zaburzenia krzepnięcia 1204 Obrzęk płuc 1204 Znieczulenie do cięcia cesarskiego 1204 Zespół HELLP 1206 Rozpoznanie 1207 Leczenie 1207 Powikłania 1208 Krwotok położniczy 1208 Leczenie 1209 innowacyjnanie chirurgiczne 1211 Znieczulenie w krwotoku położniczym 1211 Zatorowość płucna 1211 Zator skrzepliną 1212 Zator płynem owodniowym 1212 Zator powietrzny 1215 Ciąża powikłana chorobą serca 1217 Wady serca nabyte 1217 Wady serca wrodzone 1219 Nadciśnienie płucne 1220 Kardiomiopatia 1221 Ciężarna z przeszczepionym sercem 1222 Kardiogenny obrzęk płuc 1222 Ciężarna z wszczepioną mechaniczną zastawką serca 1223 Poród u ciężarnej z chorobą serca 1223 Cięcie cesarskie u ciężarnej z chorobą serca 1224 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u ciężarnej 1225 Ogólne zasady postępowania 1225 Cięcie cesarskie u ciężarnej z zatrzymaniem krążenia 1226 Śmierć mózgu u ciężarnej 1227 36. Ostre stany w endokrynologii Maria Wujtewicz 1229 Cukrzyca 1229 Choroby tarczycy 1233 Choroby nadnerczy 1235 Choroby gruczołów przytarczycznych 1236 Choroby przysadki mózgowej 1238 37. Ostre zaburzenia w gastroenterologii Zbigniew Rybicki 1241 Uwagi ogólne dotyczące rejonu trzewnego 1241 Urazy jamy brzusznej 1242 Zaburzenia motoryki żołądka i jelit 1243 Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego 1244 Krwawienie z żylaków przełyku 1244 Krwawienie z żołądka i dwunastnicy 1246 Ostre zapalenie trzustki 1251 Ostra niewydolność wątroby 1257 Diagnostyka schorzeń wątroby 1258 Wirusowe zapalenie wątroby 1261 Pozawątrobowe zespoły kliniczne w zakażeniach wirusami hepatotropowymi 1262 Zespoły związane z zakażeniem HCV 1263 Zespół wątrobowo-nerkowy 1263 Toksyczne uszkodzenie wątroby 1264 Inne rzadko występujące schorzenia z niewydolnością wątroby 1265 Anestezja ogólna – problemy związane z uszkodzeniem wątroby 1266 Powikłania związane z niewydolnością wątroby 1268 Encefalopatia 1268 Inne zaburzenia towarzyszące niewydolności wątroby 1269 Przeszczepy wątroby 1270 38. Leczenie żywieniowe Teresa Korta 1273 Trawienie i wchłanianie 1273 Zasoby organizmu 1274 Niedożywienie i wyniszczenie 1275 Historia naturalna głodzenia i kliniczne skutki niedożywienia i wyniszczenia 1276 Ocena stanu odżywienia 1276 Wskaźnik masy ciała 1277 Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia 1277 NRS 2002 1280 Co to jest leczenie żywieniowe 1281 wyróznionia do leczenia żywieniowego 1281 Zapotrzebowanie na substraty odżywcze 1283 Żywienie dojelitowe 1293 dobór diety 1293 Dostęp jelitowy 1295 Powikłania żywienia dojelitowego 1296 Żywienie pozajelitowe 1297 Metody żywienia pozajelitowego 1298 Dostęp naczyniowy 1299 Konstruowanie programu żywienia pozajelitowego 1302 Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym 1304 Powikłania żywienia pozajelitowego i uniemożliwianie im 1306 Monitorowanie pacjenta żywionego pozajelitowo 1307 Podsumowanie 1308 39. Leczenie płynami Teresa Korta 1311 Woda organizmu 1311 Pochodzenie wody ustrojowej 1314 Straty wody 1314 Regulacja neurohormonalna równowagi wodno-elektrolitowej 1315 Zapotrzebowanie na wodę 1315 Ocena stanu nawodnienia 1316 Elektrolity 1317 Sod 1317 Potas 1319 Wapń 1320 Magnez 1321 Fosforany 1321 Wpływ urazu operacyjnego na gospodarkę wodno-elektrolitową 1322 wykorzystywanie płynów w leczeniu 1323 Podawanie płynów podczas operacji 1325 Podawanie płynów po operacji 1327 Podsumowanie 1327 40. Zakażenia i antybiotykoterapia na oddziale intensywnej terapii Zbigniew Rybicki 1329 Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki 1332 Mechanizmy odporności nabytej 1333 Inne mechanizmy odporności 1334 Kliniczne implikacje leczenia antybiotykami ciężkich zakażeń bakteryjnych i grzybiczych 1336 Ogólne zasady właściwego doboru antybiotyków 1341 Zakażenia związane z kaniulacją sporych naczyń żylnych 1343 Zakażenia w obrębie jamy brzusznej 1344 Zakażenia wywodzące się z jamy brzusznej 1344 Zakażenia układu moczowego 1347 Szpitalne zapalenie płuc 1348 Czynniki wpływające na zmniejszenie możliwości rozwoju HAP i VAP 1349 Diagnostyka 1350 Leczenie 1352 41. Intensywna terapia pediatryczna Marcin Rawicz 1357 Schorzenia układu oddechowego 1358 Wady wrodzone 1358 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego 1369 Nowotwory górnych dróg oddechowych 1386 Infekcje dróg oddechowych 1387 Okołoporodowe uszkodzenie o.u.n. 1397 Wstrząs okresu dziecięcego 1402 Mechanizmy wstrząsu okresu niemowlęcego 1403 Objawy wstrząsu u dzieci 1406 Sepsa i wstrząs septyczny okresu dziecięcego 1410 Kryteria niewydolności narządowej 1412 Patogeneza i obraz kliniczny 1413 Leczenie 1418 Zasady leczenia niewydolności oddechowej i prowadzenia wentylacji mechanicznej u dzieci 1426 Ciągłe ciśnienie dodatnie w drogach oddechowych 1426 Wentylacja mechaniczna 1427 Powikłania wentylacji mechanicznej 1432 Tracheotomia 1434 Skutki uboczne wentylacji mechanicznej 1434 Sedacja w intensywnej terapii dziecięcej 1439 Skale oceny sedacji i bólu używane u dzieci 1439 Leki używane w sedacji 1443 Odzwyczajanie od sedacji 1449 42. Śmierć mózgu – zmiany w procedurach diagnostycznych Romuald Bohatyrewicz, Maciej Żukowski 1453 Rozpoznawanie śmierci mózgowej 1453 Ewolucja koncepcji rozpoznawania śmierci 1453 Mechanizm śmierci mózgu 1454 Procedura rozpoznawania śmierci mózgu 1455 Nowelizacja ustawy transplantacyjnej 1456 Zmiany w wytycznych dotyczących rozpoznawania śmierci mózgu 1456 Podsumowanie procedury rozpoznawania śmierci mózgu 1460 Aneks 1462 Skorowidz 1467

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, hormony witaminy leki przeciwnowotworowe immunosupresyjne autakoidy (opr. miękka)
od 81 99

1 oferta

hormony witaminy leki przeciwnowotworowe immunosupresyjne autakoidy (opr. miękka)

 • ISBN 9788320038187 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Herman Zbigniew S. 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 224 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej (opr. miękka)
od 144

1 oferta

Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej (opr. miękka)

 • ISBN 9788320043372 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 368 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, nowotwory złośliwe. jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? porady lekarzy i dietetyków (opr. miękka)
od 49

2 oferty

nowotwory złośliwe. jak zmniejszyć ryzyko zachorowania? porady lekarzy i dietetyków (opr. miękka)

 • ISBN 9788320035742 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Mirosław Jarosz 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 72 
 • Rok wydania 2015 
Porównaj
Książki medyczne, położna w systemie prawnym. prawo dla położnych (opr. miękka)
od 59

1 oferta

położna w systemie prawnym. prawo dla położnych (opr. miękka)

 • ISBN 9788320045109 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Emilia Rozwadowska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 134 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii (opr. miękka)
od 151 05

1 oferta

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii (opr. miękka)

 • ISBN 9788320043884 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kwolek 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 314 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Książki medyczne, psychologia w położnictwie i ginekologii (opr. miękka)
od 139

1 oferta

psychologia w położnictwie i ginekologii (opr. miękka)

 • ISBN 9788320036480 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 312 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Książki medyczne, Zarządzanie w pielęgniarstwie (nr14) (opr. miękka)
od 169

1 oferta

Zarządzanie w pielęgniarstwie (nr14) (opr. miękka)

 • ISBN 9788320045949 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Anna Ksykiewicz-Dorota 
 • Wydawnictwo Wyd. Lek. PZWL 
 • Ilość stron 582 
 • Rok wydania 2005 
Porównaj
Książki medyczne, Praktyczny niemiecki dla położnych (opr. miękka)
od 119

1 oferta

Praktyczny niemiecki dla położnych (opr. miękka)

 • ISBN 9788320040913 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Herzig Agnieszka 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 348 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Książki medyczne, Podstawy anatomii człowieka (opr. miękka)
od 143 63

1 oferta

Podstawy anatomii człowieka (opr. miękka)

 • ISBN 9788320037562 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Gołąb 
 • Wydawnictwo PWN 
 • Ilość stron 291 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.