Menu
Zamknij

Anestezjologia i intensywna terapia położnicza (opr. miękka)

Książki medyczne

Opis

Tytuł Anestezjologia i intensywna terapia położnicza Autor Zdzisław Kruszyński Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-4596-3 Rok wydania 2013 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 300 Format pdf Spis treści Wykaz na ogół wykorzystywanych skrótów 10 ANESTEZJOLOGIA POŁOŻNICZA 13 1. Ogólne problemy anestezji położniczej 15 1.1. Zmiany fizjologiczne spowodowane ciążą 15 1.1.1. Zmiany ogólne 15 1.1.2. Układ oddechowy 15 1.1.3. Układ krążenia 17 1.1.4. Układ pokarmowy 17 1.1.5. Układ dokrewny 17 1.2. Problemy patofizjologiczne dotyczące matki 18 1.2.1. Zespół aortalno-żylny 18 1.2.2. Zespół Mendelsona 20 1.2.3. Zmieniona farmakodynamika i farmakokinetyka leków 21 1.3. Problemy patofizjologiczne dotyczące dziecka 23 1.3.1. Przepływ maciczno-łożyskowy 23 1.3.2. Łożyskowy transfer leków 24 1.3.3. Aminy katecholowe i stres 29 1.3.4. Hiper- i hipokapnia 29 1.4. Leki anestezjologiczne 30 1.4.1. Anestetyki dożylne 30 1.4.2. Benzodiazepiny 32 1.4.3. Analgetyki opioidowe 32 1.4.4. Środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane 33 1.4.5. Anestetyki wziewne 34 1.4.6. Środki służące do znieczulenia przewodowego 36 1.5. Modulacja czynności skurczowej macicy 40 1.5.1. Oksytocyna 40 1.5.2. Metylergometryna 42 1.5.3. Prostaglandyny 42 1.5.4. Leki hamujące skurcze macicy (tokolityki) 45 2. Znieczulenie porodu 49 2.1. Ból porodowy 50 2.1.1. Ból dwóch okresów porodu 51 2.1.2. Wpływ bólu porodowego na matkę i płód 52 2.2. Znieczulenie ogólne porodu 53 2.2.1. Środki służące do znieczulenia dożylnego i domięśniowego 54 2.2.2. Znieczulenie porodu techniką ciągłej infuzji dożylnej 56 2.2.3. Środki służące do znieczulenia wziewnego 57 2.3. Znieczulenie przewodowe porodu 59 2.3.1. Ciągłe zewnątrzoponowe znieczulenie porodu (CZZP) 60 2.3.2. Kwalifikacja do ciągłego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu 62 2.3.3. Leki stosowane w ciągłym zewnątrzoponowym znieczuleniu porodu 63 2.3.4. Wykonanie ciągłego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu 68 2.3.5. Nadzór nad rodzącą z ciągłym zewnątrzoponowym znieczuleniem porodu 73 2.3.6. Skutki niechciane ciągłego zewnątrzoponowego znieczulenia porodu 74 2.3.7. Połączone znieczulenie zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowe 76 2.3.8. Znieczulenie podpajęczynówkowe porodu (ZPP) 77 2.3.9. „Walking" epidural analgesia 78 3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego 83 3.1. Skala nagłości cięcia 83 3.2. Znieczulenie przewodowe do cięcia cesarskiego 84 3.2.1. Znieczulenie podpajęczynówkowe (ZP) 86 3.2.2. Znieczulenie zewnątrzoponowe (ZZO) 89 3.2.3. Znieczulenie połączone do cięcia cesarskiego (CSE) 90 3.2.4. Konwersja zewnątrzoponowej analgezji porodu do anestezji do cięcia cesarskiego 90 3.3. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego 91 3.3.1. Przygotowanie do znieczulenia 93 3.3.2. Wprowadzenie do znieczulenia 93 3.3.3. Kontynuacja znieczulenia 95 3.3.4. Wybudzenie i nadzór pooperacyjny 96 3.3.5. Kontrowersje dotyczące znieczulenia ogólnego do cięcia cesarskiego 96 4. Znieczulenie w wybranych stanach położniczych 101 4.1. Znieczulenie ciężarnej otyłej 101 4.1.1. Definicje 102 4.1.2. Przyrost masy ciała w czasie ciąży 103 4.1.3. Zmiany ciążowe u kobiet otyłych 104 4.1.4. Zmieniona farmakokinetyka i farmakodynamika leków 105 4.1.5. Problemy anestezjologiczne u otyłych ciężarnych 106 4.1.6. Znieczulenie przewodowe porodu i cięcia cesarskiego 106 4.1.7. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego 109 4.1.8. Postępowanie pooperacyjne po cięciu cesarskim 110 4.2. Znieczulenie ciężarnej z chorobą serca 110 4.2.1. Ogólne problemy anestezjologiczne u ciężarnych z chorobą serca 112 4.2.2. Wady serca nabyte 113 4.2.3. Wady serca wrodzone 116 4.2.4. Ciężarna z wszczepioną mechaniczną zastawką serca 118 4.2.5. Nadciśnienie płucne 119 4.2.6. Kardiomiopatia ciążowa 120 4.2.7. Ciężarna z przeszczepionym sercem 121 4.2.8. Środki obkurczające macicę i tokolityki 121 4.2.9. Kardiogenny obrzęk płuc 122 4.3. Znieczulenie ciężarnej z chorobą neurologiczną 125 4.3.1. Ogólne zasady postępowania 126 4.3.2. Wybrane choroby neurologiczne 128 4.3.3. Problemy związane z kręgosłupem i rdzeniem kręgowym 131 5. Powikłania znieczulenia położniczego 137 5.1. Powikłania znieczulenia ogólnego 137 5.1.1. Skomplikowana i nieudana intubacja tchawicy 137 5.1.2. Aspiracja treści pokarmowej 144 5.1.3. Wybudzenie śródoperacyjne 144 5.1.4. Powikłania neurologiczne 144 5.1.5. Powikłania krążeniowe 145 5.2. Powikłania znieczulenia przewodowego 145 5.2.1. Popunkcyjne bóle głowy 146 5.2.2. Podpajęczynówkowe podanie znacznej dawki analgetyku przewodowego 153 5.2.3. Dożylne podanie analgetyku przewodowego 153 5.2.4. Krwiak zewnątrzoponowy 156 5.2.5. Zakażenie 161 5.2.6. Bóle pleców 161 5.2.7. Inne powikłania neurologiczne 161 5.2.8. Zerwanie i zapętlenie cewnika zewnątrzoponowego 162 5.2.9. Powikłania krążeniowe 163 5.2.10. Następstwa użycia opioidów do blokad centralnych 164 POŁOŻNICZE STANY NAGLĄCE 171 1. Epidemiologia stanów naglących w położnictwie 173 1.1. Intensywna terapia położnicza 173 1.2. Zgony matek 174 2. Nadciśnienie ciążowe i zespół HELLP 181 2.1. Przedrzucawka 182 2.1.1. Rozpoznanie 183 2.1.2. Etiopatogeneza 184 2.1.3. Leczenie przedrzucawki 185 2.1.4. Znieczulenie położnicze w nadciśnieniu ciążowym 189 2.2. Zespół HELLP 192 2.2.1. Patofizjologia zespołu HELLP 192 2.2.2. Rozpoznanie 193 2.2.3. Leczenie 195 3. Wstrząs krwotoczny 199 3.1. Definicja i przyczyny krwotoku położniczego 200 3.2. Patofizjologia wstrząsu krwotocznego 201 3.2.1. Hemodynamiczne konsekwencje krwotoku 201 3.2.2. Obraz kliniczny wstrząsu 203 3.3. Rozpoznanie i monitorowanie wstrząsu krwotocznego 205 3.3.1. Ocena pojemności utraconej krwi 205 3.3.2. Monitorowanie hemodynamiczne 205 3.3.3. Ocena perfuzji tkankowej 206 3.3.4. Badania laboratoryjne 207 3.4. Leczenie wstrząsu krwotocznego 207 3.4.1. Progresywnanie położnicze 207 3.4.2. Resuscytacja krążenia 208 3.4.3. Przetaczanie krwi i jej preparatów 213 3.4.4. Leczenie zaburzeń krzepnięcia 215 3.4.5. Rekombinowany aktywowany czynnik krzepnięcia VIIa (rFVIIa) 216 3.4.6. Pozostałe części terapii 217 3.4.7. Permisywna hipotensja tętnicza 218 3.5. Anestezja w przypadku krwotoku położniczego 219 4. Wstrząs septyczny 223 4.1. Definicja i epidemiologia 223 4.1.1. Definicje stanów septycznych 223 4.1.2. Epidemiologia i śmiertelność 226 4.2. Etiopatogeneza 226 4.2.1. Czynniki etiologiczne 226 4.2.2. Mediatory wstrząsu 227 4.2.3. Wstrząs septyczny i zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) 228 4.3. Zaburzenia narządowe w sytuacji wstrząsu septycznego 229 4.3.1. Układ krążenia 229 4.3.2. Inne narządy 230 4.3.3. Wstrząs septyczny i płód 231 4.4. Rozpoznanie i monitorowanie 231 4.5. Resuscytacja układu krążenia 234 4.5.1. Objętość przetaczanych płynów 236 4.5.2. Typ przetaczanych płynów 237 4.5.3. Przywrócenie ciśnienia perfuzji 237 4.5.4. Aminy katecholowe 238 4.5.5. Wazopresyna 240 4.6. Antybiotykoterapia 241 4.7. Modulacja odpowiedzi zapalnej 243 4.7.1. Glikokortykosteroidy 244 4.7.2. Kontrola glikemii 245 4.7.3. Inne leki immunomodulujące 246 4.8. Pozostałe elementy terapii 246 4.8.1. Leczenie zaburzeń oddychania 246 4.8.2. Leczenie żywieniowe 247 4.8.3. Terapia nerkozastępcza 248 4.8.4. Zaburzenia krzepnięcia 248 4.9. Zespół wstrząsu toksycznego 249 4.9.1. Etiopatogeza 249 4.9.2. Rozpoznanie 250 4.9.3. Leczenie 250 5. Zatorowość płucna 253 5.1. Zator spowodowany skrzepliną 253 5.1.1. Rozpoznanie zatoru płucnego 253 5.1.2. Leczenie tromboembolii płucnej 260 5.2. Zator spowodowany płynem owodniowym 265 5.2.1. Patofizjologia zatoru spowodowanego płynem owodniowym 265 5.2.2. Histopatologia 270 5.2.3. Epidemiologia i objawy kliniczne 271 5.2.4. Rozpoznanie 272 5.2.5. Leczenie 273 5.2.6. Aspekt płodowy zatoru spowodowanego płynem owodniowym 276 5.3. Zator spowodowany powietrzem 277 5.3.1. Patomechanizm zatoru spowodowanego powietrzem 277 5.3.2. Rozpoznanie zatoru spowodowanego powietrzem 279 5.3.3. Leczenie zatoru spowodowanego powietrzem 281 6. Resuscytacja ciężarnej i cięcie cesarskie u ciężarnej z zatrzymaniem krążenia 287 6.1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej 287 6.1.1. Przyczyny i mechanizmy zatrzymania krążenia u ciężarnej 288 6.1.2. Odmienności resuscytacji ciężarnej 289 6.1.3. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia 289 6.1.4. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (BLS) 290 6.1.5. Poszerzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ALS) 290 6.1.6. Leczenie choroby poresuscytacyjnej 293 6.1.7. Śmierć mózgu u ciężarnej 294 6.2. Cięcie cesarskie u matki z zatrzymaniem krążenia 294 Skorowidz 298

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Książki medyczne, Zapalenie mięśnia sercowego, a niewydolność serca. W gabinecie lekarza specjalisty
od 81 22

1 oferta

Zapalenie mięśnia sercowego, a niewydolność serca. W gabinecie lekarza specjalisty

 • ISBN 9788301227692 
 • Autor Pawlak Agnieszka,Ozierański Krzysztof 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 160 
Porównaj
Książki medyczne, Jem zdrowo. Węglowodany, indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze (opr. miękka)
od 49 28

1 oferta

Jem zdrowo. Węglowodany, indeks glikemiczny i inne składniki odżywcze (opr. miękka)

 • ISBN 9788320041484 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 280 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
Książki medyczne, rak piersi. współczesne podejście. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)
od 81 22

1 oferta

rak piersi. współczesne podejście. onkologia. w gabinecie lekarza specjalisty (opr. miękka)

 • ISBN 9788320059731 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 126 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Książki medyczne, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość. najczęstsze problemy
od 90 36

1 oferta

endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość. najczęstsze problemy

 • ISBN 9788301228477 
 • Autor Demski Romuald 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 88 
Porównaj
Książki medyczne, Pacjent w Gabinecie Stomatologicznym. Bruksizm i jego powikłania
od 108 60

1 oferta

Pacjent w Gabinecie Stomatologicznym. Bruksizm i jego powikłania

 • ISBN 9788301232580 
 • Autor Baron Stefan 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 152 
Porównaj
Książki medyczne, Egzamin z kardiologii 1. Repetytorium nie tylko dla zdających
od 181 60

1 oferta

Egzamin z kardiologii 1. Repetytorium nie tylko dla zdających

 • ISBN 9788301231965 
 • Autor Ozierański Krzysztof,Opolski Grzegorz 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 600 
Porównaj
Książki medyczne, GNATOFIZJOLOGIA STOMATOLOGICZNA NORMY OKLUZJI I FUNKCJE UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO (opr. broszurowa)
od 71 01

2 oferty

GNATOFIZJOLOGIA STOMATOLOGICZNA NORMY OKLUZJI I FUNKCJE UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO (opr. broszurowa)

 • ISBN 9788320039900 
 • Oprawa broszurowa 
 • Autor Majewski Stanisław W. 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 166 
 • Rok wydania 2007 
Porównaj
Książki medyczne, zapalenia naczyń – w praktyce klinicznej interdyscyplinarnie
od 199 85

1 oferta

zapalenia naczyń – w praktyce klinicznej interdyscyplinarnie

 • ISBN 9788301225025 
 • Wydawnictwo PZWL 
 • Ilość stron 574 
Porównaj
Książki medyczne, osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu (opr. miękka)
od 49 06

3 oferty

osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu (opr. miękka)

 • ISBN 9788320038088 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Emilia Mikołajewska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Lekarskie PZWL 
 • Ilość stron 106 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.